::  หน้าหลัก   :: สมุดเยี่ยม

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร  ตั้งอยู่ที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๗ บ้านหินลับ ถนนเพชรเกษม (ติดถนน เพชรเกษมตอนบนท่าแซะ-

บางสะพาน)  ตรงกิโลเมตรที่ ๔๕๙ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   มีเนื้อที่  ๓๑๘ ไ ร่   เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทรงโปรดฯเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๓๓  เพื่อรองรับบุตรหลานของผู้ประสบเคราะห์จากวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์  เมื่อเดือน  

พฤศจิกายน  ๒๕๓๒   เด็ก ๆ  ที่ขาดโอกาส   ทางการศึกษาในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงมาเรียนแบบกินอยู่ประจำในโรงเรียนโดยรัฐเป็น

ผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม   เครื่องเขียนแบบเรียนและอื่น ๆ ให้โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ  ในปีแรกมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน

ทุกชั้นรวม ๑๑๕ คน  ในปีการศึกษา ๒๕๓๓  ซึ่งโรงเรียนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้นักเรียนไปฝากเรียน

ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และโรงเรียนมัธยมศึกษาวัชเรศร 

ตั้งแต่วันที่  ๑๔ กรกฎาคม๒๕๓๔  เป็นต้นมา

การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในระยะแรก  กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษา     
ดำเนินการอนุมัติใช้ที่ดิน  ๒๓๔  ไร่  และเมื่อย้ายราษฎร์ที่บุกป่าสงวนออกไปได้รับการขยายพื้นที่เพิ่มไปทางทิศใต้อีก ๘๔ ไร่การก่อสร้าง   
กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง และจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๓  โดยพลเอกมานะ  
 รัตนโกเศศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีและดำเนินการก่อสร้าง  โดยกองพลพัฒนาที่ ๔ กองทัพภาคที่ ๔
ส่วนงบประมาณในการก่อสร้างครั้งแรก ได้รับพระราชทานสร้างในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  จำนวน ๑๓,๖๗๘,๐๐๐ บาท   งบฟื้นฟูบูรณะพัฒนาจังหวัดจำนวน  ๑๐,๕๑๐,๐๐๐ บาท  และงบประมาณปี  ๒๕๓๓
จากกรมสามัญศึกษาจำนวน  ๔,๑๒๘,๐๐๐ บาท  จนกระทั่งการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม  ๒๕๓๔
ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๔  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดป้ายโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  สร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่คณะครู  อาจารย์  
นักเรียน และพสกนิกรโดยทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๘๐๗  คน  มีผู้บริหารและครู  จำนวน ๔๗ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  ๒๕๔๔ โดยกระบวนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร  
188 หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 Tel. 0-7761-1020 โทรสาร. 0-7761-1021
by : ruk_za4@hotmail.com