::  หน้าหลัก  ::
 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร  ตั้งอยู่ที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๗ บ้านหินลับ ถนนเพชรเกษม (ติดถนนเพชรเกษมตอนบนท่าแซะ - บางสะพาน) ตรงกิโลเมตรที่ ๔๕๙

ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ ๓๑๘ ไร่ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรดฯเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๓ เพื่อรองรับบุตรหลาน

ของผู้ประสบเคราะห์จากวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๓๒   เด็กๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงมาเรียนแบบกินอยู่   

ประจำ ในโรงเรียนโดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องเขียนแบบเรียนและอื่น ๆ ให้โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในปีแรกมีนักเรียนได้รับการคัดเลือก

เข้าเรียนทุกชั้นรวม ๑๑๕ คน  ในปีการศึกษา ๒๕๓๓  ซึ่งโรงเรียนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้นักเรียนไปฝากเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และโรงเรียนมัธยมศึกษาวัชเรศร ตั้งแต่วันที่  ๑๔ กรกฎาคม๒๕๓๔  เป็นต้นมา

 

การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในระยะแรก  กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษาดำเนินการอนุมัติใช้ที่ดิน  ๒๓๔  ไร่
และเมื่อย้ายราษฎร์ที่บุกป่าสงวนออกไปได้รับการขยายพื้นที่เพิ่มไปทางทิศใต้อีก ๘๔ ไร่ ในการก่อสร้างกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างและ  
จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๓  โดยพลเอกมานะ  รัตนโกเศศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีและดำเนินการก่อสร้าง
โดยกองพลพัฒนาที่ ๔ กองทัพภาคที่ ๔ ส่วนงบประมาณในการก่อสร้างครั้งแรก ได้รับพระราชทานสร้างในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จำนวน ๑๓,๖๗๘,๐๐๐ บาท งบฟื้นฟูบูรณะพัฒนาจังหวัดจำนวน  ๑๐,๕๑๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณปี  ๒๕๓๓ จากกรมสามัญศึกษา จำนวน
๔,๑๒๘,๐๐๐ บาท  จนกระทั่งการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม  ๒๕๓๔ 
 
ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๔  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดป้ายโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  สร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่คณะครู  อาจารย์  นักเรียน และพสกนิกรโดยทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง
 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๖๐๖  คน
มีผู้บริหารและครู  จำนวน ๔๑ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยกระบวนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร  
๑๘๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐ Tel. ๐-๗๗๖๑-๑๐๒๒ โทรสาร. ๐-๗๗๖๑-๑๐๒๑
web master by : นายธีรนัย แซ่โหงว กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร teeranai40009@gmail.com